Σύνδεσμοι

1. Συμπληρωματικές βιβλιογραφικές αναφορές:

Προβατάς, Δ. (2003). Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αθήνα: Παπαζήση.

Καραγκούνης, Β. Α. (2007). Κοινοτική εργασία και τοπική ανάπτυξη: μια πιλοτική παρέμβαση στο Δήμο Αιγείρου Θράκης [διδακτορική διατριβή]. Ξάνθη: ΔΠΘ.

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής  Αλλαγής:

Νομοθεσία πολεοδομικού σχεδιάσμού

Νομοθεσία χωροταξικού σχεδιασμού

Χωροταξικός σχεδιασμός περιφερειακού επιπέδου

Χωροταξικός σχεδιασμός κατωτέρου της περιφέρειας επιπέδου

Προστασία περιβάλλοντος

3. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013:

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας”

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Αγροτική Ανάπτυξη

Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020

4. Δήμοι (ενδεικτικά):

Δήμος Καρδίτσας

Ανάβρα Μαγνησίας

5. Αναπτυξιακές εταιρίες (ενδεικτικά, υπάρχουν σε κάθε πρώην Νομό και είναι φορείς του LEADER):

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ

Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ

6. Άλλοι φορείς:

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Θεσσαλία: Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης

Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ)