Υποδοχή

Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο του Εργαστηρίου Σχεδιασμού, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΣΠΟΧΑ), του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Εργαστήριο ΣΠΟΧΑ ιδρύθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2007 με την υπ. αρ. 6999/Β1 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 107/Β΄/31-01-2007), στην οποία αναφέρονται τα εξής:

δ) Εργαστήριο Σχεδιασμού, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

  • Της αναπτυξιακής διαδικασίας και στο σχεδιασμό σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο παράλληλα με την οργάνωση του χώρου και την αντιμετώπιση των λειτουργικών, κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.
  • Στη χωροκατανομή και βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνικών και οικονομικών (παραγωγικών) δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τις περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες.
  • Στη χωροθέτηση των «χρήσεων γης» και στη διευθέτηση πιθανών «συγκρούσεών» τους, στη δομή, εξέλιξη, βιώσιμη ανάπτυξη και ρύθμιση του χώρου των πόλεων και της υπαίθρου.
  • Στη διερεύνηση των τεχνικο−οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων έργων (υποδομής). Εξετάζεται ο ρόλος και η συμβολή τους στην αστική, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνικο-οικονομική βιωσιμότητά τους.
  • Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης [πλέον Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων].

Στον ιστοχώρο του Εργαστηρίου ΣΠΟΧΑ θα βρείτε υλικό για τα Μαθήματα που εντάσσονται σε αυτό, για το Προσωπικό του, για την προτεινόμενη Βιβλιογραφία και Συνδέσμους, καθώς και στοιχεία Επικοινωνίας.